Bwana ndiye mtetezi, Atahukumu kwa haki

Bwana ndiye mtetezi, Atahukumu kwa haki, siku zote unapokuwa na shida, Mungu yupo karibu na atatetea haki, hivyo ni vema kutumaini na kumtegema yeye “ulinikaribia siku ile nilipokulilia; Ukasema, Usiogope.
Ee Bwana umenitetea mateto ya nafsi yangu; Umeukomboa uhai wangu.
Umekuona kudhulumiwa kwangu, Ee Bwana; Unihukumie neno langu.
Umekiona kisasi chao chote, Na mashauri yao yote juu yangu.
Ee Bwana, umeyasikia matukano yao, Na mashauri yao yote juu yangu;
Midomo yao walioinuka juu yangu Na maazimio yao juu yangu mchana kutwa.
Uangalie kuketi kwao, na kuinuka kwao; Wimbo wao ndio mimi.
Utawalipa malipo, Ee Bwana, Sawasawa na kazi ya mikono yao.
Utawapa ushupavu wa moyo; Laana yako juu yao.
Utawafuatia kwa hasira, na kuwaangamiza Wasiwe tena chini ya mbingu za Bwana.” Maombolezo 3:56-66

Tuombe: Mungu mwema asante kwa kuwa mtetezi wangu na kunisaidia juu ya maadau zangu, nipe baraka nikutumaini wewe , na uwape watesi wangu neema ya kukujua wewe. Amina

Mtegemee Mungu, Utabarikiwa

Mpendwa, Katika maisha tunakuwa na maswala mbalimbali tunayofanya, kiroho na kimwili, shughuli zetu au maombi yetu yatakuwa na maanda zaidi tukimshirikisha Mungu wetu mwema, kumtegemea na kumtumaini Mungu kwa kila jambo kunafanya tubarikiwe naye, kwani Yeremia 17:7 anasema “Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea BWANA, ambaye BWANA ni tumaini lake”
Basi tumwombe Mungu mwema atupe neema ya kumtanguliza Yeye kwa kila jambo.

Omba kwa jina la Yesu, utapata uombayo

Mpendwa ,

Kitu chochote ulichonacho moyoni , ukiomba kwa jina la Yesu, Mungu atakupa. Yesu anasema “Nanyi mkiomba lo lote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lo lote kwa jina langu, nitalifanya.” Yohana 14:13-14

Lakini ni vema kuomba kwa imani, bila kuona shaka ndani ya moyo wako, kwani ukiwa na shaka ni vigumu kupata unayotarajia. “Amin, nawaambia, Ye yote atakayeuambia mlima huu, Ng’oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, Yo yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu.” Marko 11:23-24

Hata hivyo ni vizuri kuzingatia ya fuatayo ili kupata kile unachoomba:

1. Unapoaswa kukaa ndani ya Mungu , ndani ya neno lake “ Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.” Yohana 15:8

2. unapaswa kuomba kama Mungu anavyopenda, Mwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe “Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa, tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, atusikia.” 1 Yohana 5:14

3. Omba kwa faida ya roho yako na wenzako acha ubinafsi “Hata mwaomba, wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu” Yakobo 4:3

Basi Tumwombe Mungu sana, atupe neema za kutambua kuwa anatupenda na anatujalia kila tuombalo, ilimradi tu tufanye mapenzi yake.

Yesu Anatakasa

Ndugu mpendwa,

Kama vile yule mwenye ukoma alivyomuomba Yesu amtakase, nasi tukienda na kumwomba Yesu atutakase, Yesu ni mwema na mwenye huruma , atatutakasa si dhambi zetu tu bali atayatakasa hata maisha yetu ya kila siku. Mwendee Yesu leo mwambie “…Bwana, ukitaka, waweza kunitakasa.” Matayo 8:2, Naye anajibu kwa upendo “…akisema Nataka; takasika.” Matayo 8:2 , hivyo ndugu toa maisha yako kwa Yesu na mweleze kila lililo moyoni mwako naye atakutakasa.

Tuombe: Bwana Yesu, ukitaka, waweza kunitakasa. Amina

Heri kila mtu amchaye Bwana – Atabarikiwa

Ni vema kufuata amri za Bwana na kutenda apaendayo, kwani baraka zitakuwa juu yako.

Heri kila mtu amchaye Bwana, Aendaye katika njia yake.Taabu ya mikono yako hakika utaila; Utakuwa heri, na kwako kwema.
Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao, Vyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni Wakiizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo, yule amchaye Bwana.

Zaburi 128:1-4

Mungu humpenda atoaye kwa moyo wa ukunjufu

Mpendwa katika Bwana,
“Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima; maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.” 2 Wakorinto 9:7. Tunapotoa Mungu anapenda tutoe bila manung’uniko, tutoe kwa upendo na shukrani, ndivyo neno la leo linavyotufundisha. Kila wakati tunapotoa iwe ni kwa kumsaidia ndugu au rafiki, au kuchangia katika shughuli za kanisa, tunahitajika kutoa kadiri tulivyokusudia moyoni mwenu bila kulazimishwa na mtu yeyote. Na tunapotoa, tutoe kilicho bora kwani “Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.” 2 Wakorinto 9:6
Basi tumwombe Mungu atujalie kutoa bila manung’uniko.