Usimsahau Mungu, Utaangamia…

Mpendwa ni vema kutomsahau Mungu, kwani

“Huu ndio mwisho wa watu wote wanaomsahau Mungu, vivyo hivyo mategemeo ya wasiomjali Mungu huangamia.

Lile analolitumainia huvunjika upesi, lile analolitegemea ni utando wa buibui.

Huutegemea utando wake, lakini hausimami,

huung’ang’ania, lakini haudumu.

Yeye ni kama mti ulionyeshewa vizuri wakati

wa jua, ukieneza machipukizi yake bustanini,

huifunganisha mizizi yake kwenye lundo la

mawe na kutafuta nafasi katikati ya mawe.

Unapong’olewa kutoka mahali pake, ndipo mahali pale huukana na kusema, Mimi kamwe sikukuona.’

Hakika uhai wake hunyauka na kutoka udongoni mimea mingine huota” Zaburi : 8:13-19

 Tuombe: Mungu mwema, nipe nguvu za kukupenda na kukukmbuka kwa kutenda yaliyo mema. Amina

Mungu hamtupi mtu mkamilifu

Mpendwa,

Ukiwa mkamilifu katika matendo yako ya kila siku , Mungu wetu ni mwema sana, atakuinua, kwani ” Hakika Mungu hatamtupa mtu mkamilifu, wala kuitia nguvu mikono ya mtenda mabaya. Bado atakijaza kinywa chako na kicheko na midomo yako na kelele za shangwe.Adui zako watavikwa aibu, nazo hema za waovu hazitakuwapo tena.’’ Ayubu 8: 20-22

Basi tumwombe Mungu atusaidie kutenda mema, kwani bile neema zake , ni vigumu kuwa wakamilifu. Amina

Mtegemee Mungu atakusaidia

burdensMpendwa,

Ni fajara iliyoje kujua kwamba kuna Mungu wetu ambaye anakupa nafasi ya kumpa matatizo yako, ili mradi tu uwe mtoto wake kwa kut
enda na kufuata yale anayotaka , kwa hiyo siku zote ” Mtwike BWANA fadhaa zako, naye atakutegemeza, hatamwacha kamwe mwenye haki wake aanguke.” Zaburi: 55:22.

Tuombe. Bwana Mungu nipe nguvu ya kutenda mema ili niwe mwenye haki wako, na kupata nafasi ya kukupa shida zangu. Amina

Mshukuru Bwana, kwa maana ni Mwema…

Image Courtesy: funzug.comMpendwa;

Mungu wetu ni wa upendo na ni mwema sana yapaswa kumsifu na kumshukuru kwa mema mengi anayotujalia bila kujali shida ambazo pengine unazipata, yeye anajua na anatutunza, tumsifu, kama mzaburi asemavyo

“Ingieni malangoni mwake kwa shukrani na katika nyua zake kwa kusifu, mshukuruni yeye na kulisifu jina lake. Kwa maana BWANA ni mwema na Upendo wake wadumu milele, uaminifu wake unaendelea katika vizazi vyote.”  Zaburi 100: 4-5

Tuombe: Mungu wa upendo Asante kwa wema wako.  Amina