Hosana Mwana wa Daudi

Posted on Updated on

Kisha wakamleta huyo mwana punda kwa Yesu na kutandika mavazi yao juu yake, naye akampanda. Watu wengi wakatandaza mavazi yao barabarani na wengine wakatandaza matawi waliyokuwa wamekata mashambani.

Kisha wale waliokuwa wametangulia mbele na wale waliokuwa wakifuata nyuma wakapaza sauti, wakisema,

Hosana! Amebarikiwa Yeye ajaye kwa Jina la Bwana!

Umebarikiwa Ufalme unaokuja wa baba yetu Daudi!

Hosana kwake Yeye Aliye Juu!

Marko 11:7:11

Palm Sunday - Matawi

Omba siku zote

Posted on Updated on

Mpendwa, 

Mungu anasikia ombi lako na wala hupaswi kuacha kuomba , kwani Mungu hufanya kwa wakati unaofaa, ingawa unaweza ona kuwa anachelewa, lakini omba usiache, Yesu anasema “…imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa” Luka 18:1. Mungu atawasikiliza na kuwapatia “… haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku…” Luka 18: 7 , hivyo omba bila kuchoka kama yule mama mjane aliyekuwa alyekuwa anadai haki yake.. Luka 18:2-8.

Tuombe:

Mungu wa milele , Nakushukuru kwa yote unayonijalia kwa kadiri ya upendo wako, nipe leo nguvu za kuomba bila kukata tamaa. Amen.

Omba Bila Kuchoka
Luka: 18:1-8 : Usikate tamaa omba

Mungu anasamehe na anaondoa hukumu zako,

Posted on Updated on

Mpendwa,

Moyo u radhi lakini mwili ni dhaifu, Mungu anatupenda na anatusamehe kila tunapomwomba radhi, na hufuta hukumu zote kama tukitubu kweli kutoka moyoni. “Bwana ameziondoa hukumu zako, amemtupa nje adui yako. Mfalme wa Israel, naam , yeye Bwana , yu katikati yako, hutaogopa uovu tena.” Sefania 3:15

Tuombe: Mungu wa milele, asante kwa kuondoa hukumu zangu, nipe neema zako nisirudi tena dhambini. Amina

Lishike Neno na utakuwa huru

Posted on

Mpendwa katika Kristu,

Mungu anakupenda sana, na ndiyo maana kila siku anakukumpusha umkumbuke yeye na ukimkumbuka na kumwabudu atakuweka huru. Neno la Mungu ndilo funguo ya kukuweka huru. Katika Yohane 8:31-32 , Yesu anasema “Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru”

Mpendwa ukitaka kuwa huru, ifahamu kweli, na hiyo kweli inapatikana katika neno la Mungu.

Tuombe: Mungu Mwema wa milele, nipe nguvu ya kulitafakari neno lako kila mara ili niijuie ile kweli nipate kuwa huru. Amen

Omba Kila Siku

Posted on

Mpaka lini Ee BWANA, ? Je

utanisahau, milele?

Utanificha uso wako mpaka lini?

Nitapambana na mawazo yangu mpaka lini

na kila siku kuwa na majonzi moyoni

mwangu?

Adui zangu watanishinda mpaka lini?

Nitazame unijibu, Ee BWANA, wangu.

Uyatie nuru macho yangu ama sivyo

nitalala usingizi wa mauti,

adui yangu atasema, ‘‘nimemshinda,’’

adui zangu watashangilia nitakapoanguka.

Lakini ninategemea upendo wako usiokoma,

moyo wangu unashangilia katika wokovu

wako.

Nitamwimbia BWANA ,

kwa kuwa amekuwa mwema kwangu.

Zaburi 13

Mungu Anakupenda

Aside Posted on Updated on

Lakini katika mambo haya yote tunashinda, naam na zaidi ya kushinda, kwa Yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kuwa wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuja, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine cho chote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu.

Warumi 8:37-39

Amazing Love (You Are My King)

courtesy: whatchristianswanttoknow.com