Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana, Mungu wenu

Mpendwa,

Tunaanza kipindi cha Kwaresma, ni kipindi cha kufanya mabadiliko, kufanya upya maisha yetu, kukumbushana kuhusu kutubu, kusali na kutenda mema zaidi.  Ni wakati wa kufunga na kujinyima yale mazuri tuyapendayo, na kwa kujima huko tuwasaidie wale wasiokuwa nacho, na ni wakati wa kuomba zaidi. Ni wakati wa kubadilika na kuacha dhambi “ Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuombolea;  rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana, Mungu wenu; kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma; si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya.” Yoeli 2:12-13.

Basi mpendwa, tumwombe sana Mungu mwema, katika siku hizi arobaini, tunapongojea ufufuko wa Bwana Wetu Yesu Kristo, tufanye yote yaliyo mema, na baada ya kumaliza mfungo huu, tuendeleze yale yote tuliyoyavuna katika kipindi hiki cha Kwaresma.

Mungu Akubariki.

Courtesy: https://www.catholiccompany.com/getfed/ash-wednesday-beginning-lent/
Tubuni na Kuiamini Injili
Advertisements

Mtumaini Mungu Akupae vitu vyote

Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune, wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo;  huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli.

1 Timotheo 6:17-19

Simama Imara katika Imara

Basi, ndugu, simameni imara, mkayashike mapokeo mliyofundishwa, ama kwa maneno, ama kwa waraka wetu. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, na Mungu Baba yetu, aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema, katika neema, awafariji mioyo yenu, na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema.

2 Wathesalonike 2:15-17

Advertisements

Samehe

Mpendwa,

Kuna wakati adui yako anakutafuta akuangamize, lakini anashindwa na unajikuta unapata nafasi ya wewe kumwangamiza yeye, je utamwangamiza au utamwonyesha wema? Mungu anatufundisha kusamehe na kutolipiza kisasi, tuige mfano wa Daudi alipopata nafasi ya kumwua Sauli, hakufanya hivyo ila alimsamehe na kumawcha. 1 Samwel 24:3,9-10,17-18

Nao watu wa Daudi wakamwambia, Tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana, Angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtenda yo yote utakayoona kuwa mema. Basi Daudi akainuka, akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa siri. Daudi akamwambia Sauli, Kwa nini unasikiliza maneno ya watu wasemao, Tazama, Daudi anataka kukudhuru?  Tazama, leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni, na watu wengine wakaniambia nikuue; lakini nikakuacha; nikasema, Sitaki kuunyosha mkono wangu juu ya bwana wangu; kwa maana yeye ni masihi wa BWANA. Akamwambia Daudi, Wewe u mwenye haki kuliko mimi; maana wewe umenitendea mema, nami nimekutenda mabaya.  Nawe umeonyesha leo jinsi ulivyonitendea mema, kwani Bwana aliponitia mikononi mwako, hukuniua. Maana mtu akimwona adui yake, je! Atamwacha aende zake salama? Basi Bwana na akulipe mema kwa haya uliyonitendea leo.

Advertisements

Mtu asiye haki

Bali mtu asiye haki, Mungu amwambia, Una nini wewe kuitangaza sheria yangu, Na kuliweka agano langu kinywani mwako? Maana wewe umechukia maonyo, Na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye, Ukashirikiana na wazinzi. Umekiachia kinywa chako kinene mabaya, Na ulimi wako watunga hila. Umekaa na kumsengenya ndugu yako, Na mwana wa mama yako umemsingizia. Ndivyo ulivyofanya, nami nikanyamaza; Ukadhani ya kuwa Mimi ni kama wewe. Walakini nitakukemea; Nitayapanga hayo mbele ya macho yako. Yafahamuni hayo, Ninyi mnaomsahau Mungu, Nisije nikawararueni, Asipatikane mwenye kuwaponya. Atoaye dhabihu za kushukuru, Ndiye anayenitukuza. Naye autengenezaye mwenendo wake, Nitamwonyesha wokovu wa Mungu.

Zaburi 50:16-23

Advertisements

Our Father..forgive us our trespasses

Our Father, Who art in heaven
Hallowed be Thy Name;
Thy kingdom come,
Thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Advertisements

Unapoitwa, Itika

Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko aliona mtu ameketi forodhani, aitwaye Mathayo, akamwambia, Nifuate. Akaondoka, akamfuata.Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, Mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye aliposikia, aliwaambia, Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Lakini nendeni, mkajifunze maana yake maneno haya, Nataka rehema, wala si sadaka; kwa maana sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi.

Matayo 9:9-13

Advertisements

Courtesy: YouTube

Advertisements

Mishirikihe mungu katika kila jambo

Mpendwa,

Upendo wa Kristo na uwe juu yako.

Napenda kukushirikisha jambo moja leo. Kila unapofanya jambo ni muhimu sana kumshirikisha Mungu,  neno linasema ” Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye:  Wakolosai 3:17. Mungu pekee anaweza kukuongoza na kufanikiwa katika jambo unalofanya , kwani unaposhirikisha Mungu unakuwa upo ndani Yake, na neno linatukumbusha “…akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana..” Yohana 15:5 , hivyo ili ukitaka kuzaa zaini yaani kufanikiwa na kusonga mbele kiroho na kimwili ni vema kutumaini na kumpa mambo yako Mungu ” Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, Wala usizitegemee akili zako mwenyewe; Katika njia zako zote mkiri yeye, Naye atayanyosha mapito yako.”  Mithali 3:-5-6

Advertisements

Upendo ni nini?

“…Mungu ni upendo,  …Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu; imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. …Upendo huvumilia, hufadhili; upendo hauhusudu; upendo hautakabari; haujivuni;  haukosi kuwa na adabu; hautafuti mambo yake; hauoni uchungu; hauhesabu mabaya;  haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli; huvumilia yote; huamini yote; hutumaini yote; hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wo wote; bali ukiwapo unabii utabatilika; zikiwapo lugha, zitakoma; yakiwapo maarifa, yatabatilika.”

1 Yoh 4:8,  1 Yoh 3:16,, 1 Kor 3:4-8

Advertisements