Omba kwa nimani, bila kuchoka

Mpendwa, Amani ya Bwana na iwe nawe;

Kuna wakati tunaomba kwa muda mrefu, lakini hatupati yale tunayoyaomba, napenda nikwambie Mpendwa, siku zote Mungu anatusikia, usiache kuomba eti kwa sababu umeoamba kwa muda mrefu na Mungu hakupi, Mungu hutoa kwa wakati unaofaa, pengine wewe utaona anachelewa lakini sivyo, atajibu tu, hakuna kuchelewa kwa Mungu, wakati ule anapojibu ndio wakani unaofaa. Kikubwa ambacho unatakiwa kufanya ni kuomba kwa Imani, usione shaka moyoni mwako kwamba hutapata, bali jitie moyo mkuu kuwa umeshapata unachoomba na omba bila kuchoka, endelea kuomba siku zote usiache kwani Yesu mwenywe ansema “Amin, nawaambia, Ye yote atakayeuambia mlima huu, Ng’oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, Yo yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Marko 11:23-24, na neno linazidi kutukumbusha “ombeni bila kukoma;” 1 Wathesalonike 5:17. Hivyo basi Mpendwa mwombe Mungu akupe nguvu za Roho Mtakatifu akuongoze kuomba kwa Imani bila kukchoka.

courtesy: dailylifeverse.com
courtesy: dailylifeverse.com

Kaa ndani ya Yesu

Mpendwa
Kaa ndani ya Yesu, ukikaa ndani ya Yesu hakuna utakalokosa “Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.” Yohana 15:7 , basi acha yale yote yasiompendeza Mungu, acha dhambi  na utende mema, na hasa ukisoma neno la Mungu na kulishika ,  huko ndiko kukaa ndani ya Yesu , naye atakupa yote uyatamaniyo”

Apandaye kwa Roho , atavuna uzima wa milele

Mpendwa
Amani ya Bwana na iwe nawe;
Napenda nikushirkishe neno moja leo, ya kuwa kwa kila unalotenda wakati wowote, kumbuka utavuna matunda yake, kwa jema utendalo utazawadiwa na kwa ovu utendalo utahukumiwa. Unapotenda jambo usitende kwa faida ya leo tu hapa duniani, bali utendalo liwe la kukumbukwa na Mungu siku ile ya hukumu, ili liwe la kukupeleka Mbinguni badala ya motoni, kwani matendo yako ndiyo mbegu itakayaozaa mavuno ya kwenda mbunguni, unapotenda jambo lolote inaweza ikawa watu hawakuoni lakini usifikiri Mungu hakuoni na wala usimdharau Mungu kwa lolote “Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna, Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu; bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele.” Wagalatia 6:7-8, basi Mpendwa panda matendo mema ya kuisaidia Roho yako kwenda mbingu na siyo ya kuufadia mwili wako utaaoishia kaburini.

Mungu na akubariki na kukuongoza kutenda yaliyo mema.

courtesy: http://godsmessageboard.rocks/?p=3704
image courtesy: godsmessageboard.rocks

Upendo wa kweli

Mpendwa,

“Katika pendo hamna hofu; lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu; na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo”  1 Yohana 4:18 , basi ni vema kupendana  kwani ukimpenda mwenzako huwezi kumfanyia lolote baya wala kuwa kinyume chake, na huwezi kusita au kuwa na hofu kujitoa kwa ajili yake pale inapolazimu. PENDANENI, Yesu mwenyewe aliacha hayo maagizo.

Courtesy. YouTube.com

Omba kwa imani

Mpendwa,

Amani ya Bwana na iwe nawe.

courtesy: http://pastorcharliewallace.com/praying-in-faith/Kuomba ni vizuri kwa kila, mtu na kwa kila wakati na kwa kila jambo linalotokea, katika maisha, kuomba kunahitaji Imani kwa Mungu. Mungu anasikiliza maombi yetu pale tunapoyatoa kwa Imani. Basi unapokuwa na jambo lolote, omba wewe mwenyewe na vile vile washirikishe wapendwa wengine katika maombi yako na Mungu anasikia. Neno linatumabia “Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya? Na aombe. Ana moyo wa kuchangamka? Na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi? Na awaite wazee wa kanisa; nao wamwombee, na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua; hata ikiwa amefanya dhambi, atasamehewa.” Yakobo 5:13 -15

Basi tumwalike Roho aweze kutuoangoza tuombe pale tunapoweza, na pale tunaposhidwa tuwaalike wapendwa watuombee. Amina

Mpendane, Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu

Love one anotherMpendwa,

Upendo wa kweli ni kujitoa kwa ajli ya wengine, kama vile Mungu anavyotujalia, upendo unatoka kwa Mungu hivyo si vema kuchukiana, neno linakumbusha leo kupendana ” Wapenzi na mpendane; kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa, hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma Mwanawe pekee ulimwenguni, ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma Mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wo wote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu.” 1 Yohane 4:7-12

Roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu

“Wapenzi, msiiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu; kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua Roho wa Mungu; kila roho ikiriyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja; na sasa imekwisha kuwako duniani. Ninyi, watoto wadogo, mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia.” 1 Yohana 4:1-4