Twaeni, mle, huu ndio mwili wangu

Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, ‘‘Twaeni, mle, huu ndio mwili wangu.’’ Kisha akachukua kikombe, akashukuru, akawapa akisema, ‘‘Kunyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndiyo damu yangu ya agano, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini ninawaambia, tangu sasa sitakunywa tena kutoka katika uzao huu wa mzabibu, mpaka siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika Ufalme wa Baba yangu.’’ Walipokwisha kuimba wimbo, wakatoka kwenda mlima wa Mizeituni Matayo 26: 26-30

Bwana akubarikie, na kukulinda;
Bwana akuangazie nuru za uso wake, na kukufadhili;
Bwana akuinulie uso wake, na kukupa amani.
Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli; nami nitawabarikia.

Hesabu 6:24-26

Amri Kuu

Mwalimu, katika torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza.  Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, Mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii.

Matayo 22:36-40

Asante Mungu

Ni neno jema kumshukuru Bwana, Na kuliimbia jina lako, Ee Uliye juu.
Kuzitangaza rehema zako asubuhi, Na uaminifu wako wakati wa usiku.
Kwa chombo chenye nyuzi kumi, Na kwa kinanda, Na kwa mlio wa kinubi.
Kwa kuwa umenifurahisha, Bwana, Kwa kazi yako; nitashangilia Kwa ajili ya matendo ya mikono yako.
Ee Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako! Mawazo yako ni mafumbo makubwa.
Mtu mjinga hayatambui hayo, Wala mpumbavu hayafahamu.
Wasio haki wakichipuka kama majani Na wote watendao maovu wakistawi. Ni kwa kusudi waangamizwe milele;
Bali Wewe, Bwana, U Mtukufu hata milele.

Zaburi 92:1-9

Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyempeleka

Tena Baba hamhukumu mtu ye yote, bali amempa Mwana hukumu yote; ili watu wote wamheshimu Mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amin, amin, nawaambia, Yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele; wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin, nawaambia, Saa inakuja, na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai.

Yohana 5:22-25

Mungu huwasikiliza Wacha Mungu

Mpendwa,

Unajitafakari vipi katika maisha yako, umeshawahi kumwomba Mungu lakini hupati unachoomba? ulishafikiri ni kwanini; pengine unaweza firiki Mungu hakupendi ama  hayupo nawe, lakini ukweli Mungu nakupenda sana, isipokuwa hali ya Roho yako ndiyo inayomhuzunisha Mungu na kutosikiliza maombi yako. Neno linasema “Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi; bali mtu akiwa ni mcha Mungu, na kuyafanya mapenzi yake, humsikia huyo.” Yohana 9: 31. Basi Mpendwa acha dhambi, na ishi kwa kumcha Mungu na kutenda mema, hapo ndipo Mungu atasikia maombi yako