Mimi ndimi Bwana, Mungu wako

Mpendwa ,

Bwana Mungu asema “Mimi ndimi Bwana, Mungu wako, Niliyekupandisha toka nchi ya Misri; Fumbua sana kinywa chako nami nitakijaza” Zaburi 81:10, je Misri yako ni ipi, tabu ulizokuwa nazo, majaribu ya ulimwengu, kukataliwa, magonjwa, ni ipi hasa Misri yako? Mungu leo amekuona na anakwambia kumbuka ulipokuwa Misri yako, ulikuwa na mengi uliyomlilia naye amekutoa huko, je unamkumbuka Mungu wako, unampenda na kumwabudu. Mungu wetu ni mwema sana bado anatoa nafasi zaidi ya wewe kujazwa na neema zake, unachotakiwa ni kufungua moyo wako na kumpokea yeye naye atakujaza.

Hekima Huponya, Tenda yaliyo mema

Mizani ya hadaa ni chukizo kwa Bwana; Bali vipimo vilivyo sawasawa humpendeza.

Kijapo kiburi ndipo ijapo aibu; Bali hekima hukaa na wanyenyekevu.

Ukamilifu wao wenye haki utawaongoza Bali ukaidi wao wenye fitina utawaangamiza.

Mali hazifaidii kitu siku ya ghadhabu; Bali haki huokoa na mauti.

Haki yake mtu mkamilifu itamwongoza njia yake; Bali mtu mwovu ataanguka kwa uovu wake.

Haki yao wenye haki itawaokoa; Bali wafanyao fitina watanaswa kwa hila yao wenyewe.

Mtu mwovu atakapokufa, taraja lake lapotea; Na matumaini ya uovu huangamia.

Mwenye haki huokolewa katika dhiki, Na mtu mwovu ataiingia badala yake.

Asiyemcha Mungu humpoteza jirani yake kwa kinywa chake; Bali wenye haki watapona kwa maarifa.

Wenye haki wasitawipo, mji hufurahi; Waovu waangamiapo, watu hupiga kelele.

Mji hutukuzwa kwa mbaraka wa mwenye haki; Bali mji hupinduliwa kwa kinywa cha mwovu.

Asiye na akili humdharau mwenziwe; Bali mtu aliye na ufahamu hunyamaza.

Mwenye kitango akisingizia hufunua siri; Bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. 

Mithali 11:1-13

Huzuni itageuka kuwa furaha

Mpendwa,

Hakuna hata siku moja Mungu atakuacha katika huzuni daima, ipo siku furaha itafuata, Mungu hufanya kila jambo kwa wakati wake, hachelewi wala awahi. Kuna wakati tunakuwa katika huzuni ili Mungu atukuzwe, hivyo katika hali yeyote ya huzuni, furaha na Amani hufuata; hata Yesu anasema “Basi ninyi hivi sasa mna huzuni; lakini mimi nitawaona tena; na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye.” Yohana 16:22. Basi usikate tamaa , bali dumu katika kuomba na kushukuru na milango ya furaha itafunguka.

Courtesy: https://nandinidhiman.wordpress.com

Mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa

Mpendwa,

Kila mmoja wetu ana karama ama wito alioitiwa hapa ulimwenguni, yaweza ukawa wewe ni muhubiri, mwombaji, mwalimu, daktari, ama wito wowote, ili mradi huo ndiyo wito wako. Katika wito wako unahitajika kutenda kadiri wa wito ulivyo na unavyokutaka, fanya yale yanayostahili kwa upendo na uvumilivu, ukimtumikia kila mmoja kadiri ya wito unavyokuelekeza. Mtume Paulo anatukumbusha kuhusu wito, kama alivyowaandikia Waefeso katika waraka wake akisema “Kwa hiyo nawasihi, mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa;
kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo” Waefeso 4:1-2 , Basi Mpendwa enenda kwa kadiri wa wito wako.

Tuombe: Mungu mwema nakuomba unionyeshe wito wangu, na unipe nguvu nitende, kadiri ya wito unavyoniongoza , kwa upendo na uvumilivu. Amina

Ushauri huleta wokofu

Mpendwa,
 Kuna baadhi ya mambo ambayo huwezi kuyamaliza au kuyatatua wewe mwenyewe, Mungu alituumba ili kutegemeana. Unapokuwa una uchungu moyoni ama una jambo linalokusumbua, liwe la kiroho au kimaisha , ni vema kupata ushauri wa watu wengine unaowaamamini na unajua wanaweza kukusaidia, kwani “Pasipo mashauri taifa huanguka; Bali kwa wingi wa washauri huja wokovu.” Mithali 11:14.
Mungu ndiye mshauri mkuu, lakini Yeye anazungumza nasi na kutushauri kwa njia ya kupitia wanadamu wenzetu. Hivyo basi mwombe Mungu akupe ushauri kwa jambo linalokusumbua kwa kupitia watu wake wenye hekima.

Tufanye nini basi? – Tubu, Mrudie Mungu sasa

Mpendwa,

Sasa ni wakati wa kutubu, na kumrudia Mungu, nyoosha maisha yako.

“Sauti ya mtu aliaye nyikani, Itengenezeni njia ya Bwana, Yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa, Na kila mlima na kilima kitashushwa; Palipopotoka patakuwa pamenyoka, Na palipoparuza patalainishwa; Na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu.
Basi, aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize, Enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi, toeni matunda yapatanayo na toba; wala msianze kusema mioyoni mwenu, Tunaye baba, ndiye Ibrahimu; kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumwinulia Ibrahimu watoto.
Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti; basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. 
Makutano wakamwuliza, Tufanye nini basi? 
 Akawajibu akiwaambia, Mwenye kanzu mbili na ampe asiye na kanzu; na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Watoza ushuru nao wakaja kubatizwa, wakamwuliza, Mwalimu, tufanye nini sisi?  Akawaambia, Msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa. Askari nao wakamwuliza, wakisema, Sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, Msidhulumu mtu, wala msishitaki kwa uongo; tena mtoshewe na mshahara wenu.

Basi, kwa maonyo mengine mengi aliwahubiri watu”

Luka 3:4-14, 18

Tii Sauti ya Mungu; kwa neno lako nitazishusha nyavu

Mpendwa,
Utii ni muhimu sana katika maisha. Utii ni kufuata yale unayoelekezwa, yaweza ukawa unaelekezwa na mwenzako ama na Mungu, ni vema kutii. Utii unakupa mafanikio , ukimtii Mungu atakufungulia mema mengi unayotamani. Simoni (Petro) aliambiwa na Yesu ashushe nyavu avue samaki, ingawa alishafanya kazi usiku kucha, lakini Simoni alitii na akazishusha nyavu zake, matokeo yake alipata samaki wengi sana hata nyavu zake zitaanza kukatika; Luka 5:4-6 “Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, Tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu; lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi, walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika”; mafanikio aliyoyapata Simoni ni kwa sababu alitii lile neno la Yesu. Hivyo ndugu ili nawe uweze kufanikiwa, iwe kimaisha ama kiroho, unatakiwa uitii sauti ya Mungu. Utaijua sauti ya Mungu kwa njia mbali mbali kama vile kusoma neno la Mungu, kusikiliza mahubiri na tafakari au kusoma tafakari kama unavyofanya sasa.
Tuombe: Ewe Mungu baba, mtume Roho wako Mtakatifu aniangaze kuijua , kuisikia na kuitii sauti yako. Amina
courtesy: http://yubw8n.blogspot.com
But because you say so, I will let down the nets