Toa Kwa Ukarimu

Mpendwa,

Utoaji imekua ni neno na wimbo unaoimbwa kila siku na kila mahali, kila kukicha utasikia wanasema toa utabarikiwa, lakini je, tunayatekeleza haya mambo ya utoaji kwa matendo, au ni maneno tu. Leo mpendwa napenda Mungu akubariki kwa kila unalotoa kwa hiari na kwa moyo dhati, hasa kwa wahijati na maskini, Mungu amesema maskini hawatakoma,hii  ni ishara kwamba Mungu anataka kutubariki kwa kuwawezesha wengine. Kumbuka maskini sio wale unaowaona barabarani tu, ni kila mhijtaji katika maisha yako “Jitunze, msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako, kusema, Umekaribia mwaka wa saba, mwaka wa maachilio; jicho lako likawa ovu juu ya nduguyo usimpe kitu; naye akamlilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako. Mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa; kwa kuwa atakubarikia Bwana, Mungu wako, kwa neno hili katika kazi yako yote, na katika kila utakalotia mkono wako. Kwa maana maskini hawatakoma katika nchi milele; ndipo ninakuamuru na kukuambia, Mfumbulie kwa kweli mkono wako nduguyo, mhitaji wako, maskini wako, katika nchi yako. ” Kumb: 15:9-11.

Toa kwa Moyo, msidie nduguyo na kila mmoja umwonaye mbele yako.

Ubarikiwe.

 

 

 

Bali ninyi, wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, Bali ninyi, wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele.  Wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto; na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili.  Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu;  Yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu; utukufu una yeye, na ukuu, na uwezo, na nguvu, tangu milele, na sasa, na hata milele. Amina.”

Yuda 17, 20-25

Ushauri

Wapenzi, nawasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho.  Mwe na mwenendo mzuri kati ya Mataifa, ili, iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa.
Tiini kila kiamriwacho na watu, kwa ajili ya Bwana; ikiwa ni mfalme, kama mwenye cheo kikubwa;  ikiwa ni wakubwa, kama wanaotumwa naye ili kuwalipiza kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema.  Kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu, kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu”

1 Petro 2:11-15

Panda ya Bidii utavuna kwa Furaha

Mpendwa,

Neno linatuambia asiyefanya kazi na asile, je unafanya kazi kwa bidii na unaona matokeo yanakuja taratibu, usikate tamaa, nikutie nguvu mpendwa Bwana anasema ” Wapandao kwa machozi Watavuna kwa kelele za furaha.” Zaburi 126:5, basi endelea kufanya kazi kwa bidii naye Mungu wa Mbinguni atakupa matunda yaliyo memo. Na vile vile panda ya mbinguni, ambayo ni matendo mema na kumcha Mungu ili siku utakapokutana na Baba wa Mbinguni, mavuno yako yawe kwa kelele za furaha. Amina.

Umetubu?

Sikiliza “Sauti ya mtu aliaye nyikani, Itengenezeni njia ya Bwana, Yanyosheni mapito yake” Marko 1:3 “Maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo, Kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafula, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa.”  1 Wathesalonike 5:2-3. Mpendwa Tubu sasa.

Usiogope wala usifadhaika

Mpendwa,

Tunapokuwa katika shughuli zetu, iwe ni katika ofisi tumejiriwa, tumejiajiri, tunafaya biashara au hata miradi mbalimbali, inawezekana, tunakatishwa tamaa na mazigira au matokeo ya kile tunachokifanya, napenda leo ufahamu kuwa kila kitu kinawezekana kama ukimtumania Mungu,  usiogope lolote, piga mbio, inuka kila unapoanguka, au fanya kazi kwa bidii bila kujali macho na maneno ya watu, mtegemee Mungu siku zote naye atakupa kila jema, Mungu anasema “...Uwe hodari na moyo wa ushujaa; usiogope wala usifadhaike; kwa kuwa Bwana, Mungu wako, yu pamoja nawe kila uendako” Yoshua 1:9

pitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe

Mpendwa,

Je umekuwa katika wakati mgumu katika maisha yako? Mungu mwema anakupenda na yupo pamoja nawe , matatizo yako hata yakiwa kama mto mkubwa wa maji unaoshindwa kuuvuka ama moto mkali sana, Yeye Mungu mwema siku zote anakwambia “Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe; na katika mito, haitakugharikisha; uendapo katika moto, hutateketea; wala mwali wa moto hautakuunguza Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda; kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako; na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako.”

Isaya 43:2, 4