Nimekuinulia macho yangu, Wewe uketiye mbinguni. Kama vile macho ya watumishi Kwa mkono wa bwana zao Kama macho ya mjakazi Kwa mkono wa bibi yake; Hivyo macho yetu humwelekea Bwana, Mungu wetu, Hata atakapoturehemu. Uturehemu, Ee Bwana, turehemu sisi, Kwa maana tumeshiba dharau. Nafsi zetu zimeshiba mzaha wa wenye raha, Na dharau ya wenye kiburi.

Zaburi 123

Akamwambia, Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, Mpende jirani yako kama nafsi yako.

Matayo 22:37-39

Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea; wanafunzi wake wakawakemea. Lakini Yesu akasema, Waacheni watoto wadogo waje kwangu; wala msiwazuie; kwa maana walio mfano wa hao, ufalme wa mbinguni ni wao. Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko. Matayo 19:13-15

Mungu atawaangusha kwa upanga wanaokutisha

Mpendwa,

Vitisho vinaweza kutupata katika maisha yetu, vitisho vinaweza vikawa ni kutoka kwa watu wengine, ndugu, jamaa au rafiki. Pia vitisho vinaweza kutoka katika hali mbali mbali, njaa, magonjwa, ukosefu wa ajira na mapato, nk. Hivi vyote vinaweza kututisha tukate tamaa katika maisha yetu. Lakini endapo tunamtumaini Bwana, Mungu wetu ni mwenye nguvu, atatupigania, atatia hofu kwa vitisho na wale vinavyotutisha na kuwaangusha watu hao, tutashinda katika vitisho hivyo. Mfalme Hezekia alipotishwa na mfalme wa Ashuru alimtuma msimamizi wa nyumba yake akamwambie Isaya yaliyotokea, “Isaya akawaambia, Mwambieni bwana wenu maneno haya; Bwana asema hivi, Usiyaogope maneno hayo uliyoyasikia, ambayo watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Tazama, nitatia roho ya hofu ndani yake, naye atasikia kivumi, na kuirudia nchi yake mwenyewe; nami nitamwangusha kwa upanga katika nchi yake mwenyewe.” 2 Wafalme 19:6-7

Basi Mpendwa nikupe tumaini leo kwamba Mungu yupo nawe katika vitisho vyoyote unavyopata naye atawaangusha wakutishao kwa upanga.

Je, umeokoa leo?

Mpendwa,

Mungu anapenda roho za watu wote ziokoke, lakini je wewe kama mpendwa unafanya juhudi gani kuonya au kuelekeza wapendwa wengine ili roho zao ziokolewe? Mungu anakupa hilo jukumu, ukijua kuna mtu anahitaji msaada wa ushauri ili aondoke katika hali ya dhambi nawe hukufanya hivyo basi ujue utajibu kwa Mungu “Mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli; basi, sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, Hakika utakufa; wewe usimpe maonyo, wala husemi na huyo mtu mbaya ili kumwonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake; mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake; lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake, wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake; bali wewe umejiokoa roho yako.” Ezekieli 3:17-19.

Basi Mpendwa tumwombe Mungu atupe nguvu ya Roho Mtakatifu tuweze kuonya, kuelekeza kwa maneno na matendo yetu.

Ukimya

Mpendwa,

je unajua ukimya huleta suluhisho katika maswala mengi ya maisha, kila siku unahitajika kupata wasaa angalau saa moja ya kukaa kimya sehemu ya utulivu kwa ajili ya tafakari, hasa ukimsikiliza Mungu anakwambia nini kwa mambo tofauti , Mzaburi anatuambia “ Ukae kimya mbele za Bwana, Nawe umngojee kwa saburi; Usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake, Wala mtu afanyaye hila. ” Zaburi 37:7.

Mungu akubariki